ŽIADANKY   CENNÍKY      KALENDÁR   KONTAKTY

Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia

Faktory ovplyvňujúce výsledok vyšetrenia

 • pacient nie je nalačno: zvýšenie koncentrácií glukózy, P, bilirubínu, K, Ca, ALT, AST, TAG;
 • cvičenie pred vyšetrením: zvýšenie koncentrácií albumínu, CB, laktátu, amoniaku, aktivity CK, AST, LD;
 • vek: viacero parametrov sa mení s vekom, vek je zohľadnený v údaji o referenčných hodnotách, ktoré sa nachádzajú na výsledkovom liste;
 • hemolýza: ovplyvňuje výsledky jednak tým, že koncentrácia niektorých látok je iná v erytrocytoch ako v plazme, jednak analytickou interferenciou (zmena farby, a pod.). Najväčšie zmeny sú u: ALT, AST, ALP, LD, K, CK, Fe, IgA, IgM, CRP, NSE, osteokalcínu, IgE, inzulínu, bilirubínu, feritínu, CTx, DHEA‑S, TSH, fT4, troponínu T, kyseliny listovej, osmolality, LPS, C‑peptidu, hemokoagulačných testov;
 • zákal séra: ovplyvňuje bilirubín, IgA, IgM, Mg, KM, CB, albumín, CRP, progestrerón, hemokoagulačné testy;
 • diurnálny rytmus: viacero parametrov sa mení v závislosti od denného času, najvýraznejšie zmeny sú u kortizolu, železa, PTH, ALP, K, Mg, Ca, P;
 • gravidita: zmeny hormonálnych profilov sú známe:
  – zníženie koncentrácií: albumín, Ca, foláty, imunoglobulíny, urea, kyselina močová, hemoglobín a počet erytrocytov;
  – zvýšenie koncentrácií: cholesterol, TAG, kortizol, P;
  – zmeny v hemokoagulačných parametroch;
 • nesprávny odber krvi:
  – prolongovaná venózna stáza (príliš dlho zatiahnutý turniket): zvyšuje sa hodnota hemoglobínu, leukocytov a trombocytov;
  – odber krvi z infúzneho portu, resp. tesne po dotečení infúzie: klesá hodnota hemoglobínu, leukocytov a trombocytov. Takisto sa menia koncentrácie biochemických parametrov v závislosti od zloženia infúzneho roztoku;
  – sťažený alebo traumatický odber: klesá hodnota hemoglobínu, leukocytov a trombocytov, môžu vznikať drobné zrazeniny;
  – málo materiálu v skúmavke pri odbere na krvný obraz: arteficiálne zmeny v morfológii krvných buniek; veľa materiálu v skúmavke pri odbere na krvný obraz: znižuje sa hodnota hemoglobínu, leukocytov a trombocytov, môžu vznikať drobné zrazeniny;
  - prolongované skladovanie alebo chladenie vzorky plnej krvi: artefi­ciálne zmeny v morfológii krvných buniek, zmeny hemokoagulačných parametrov, zmeny v biochemických parametroch;
  - nesprávne poradie pri odbere vzoriek na viaceré vyšetrenia: kontaminácia vzorky na hemostazeologické vyšetrenie gélom;
 • analytická a biologická variabilita: v priloženej tabuľke je niekoľko vybraných analytov ako ukážky analytickej a biologickej variability. Analytická variabilita hovorí o tom, s akou chybou sme schopní daný parameter stanoviť pri jeho opakovanom vyšetrovaní. Biologická variabilita ukazuje percentuálne zmeny v hodnote parametra meraného u toho istého jedinca opakovane niekoľko dní za sebou – intraindividuálna variabilita, alebo u viacerých jedincov niekoľko dní za sebou – interindividuálna variabilita. Analytická a intraindividuálna variabilita je podkladom pre aktuálne klinické rozhodovanie pri použití daného parametra, interindividuálna variabilita je podkladom pre zisťovanie referenčných rozsahov. Matematický vzťah medzi analytickou a biologickou variabilitou určuje kritickú diferenciu, percento, o ktoré môže byť odchýlená absolútna hodnota výsledku od predchádzajúceho vyšetrenia pacienta, a teda kedy môžeme daný výsledok považovať za významne odlišný od predchádzajúceho. Čím je menšia biologická variabilita, tým presnejšie metódy treba použiť na stanovenie príslušného parametra. Ide predovšetkým o stanovenie minerálov, von Willebrandovho faktora, hemoglobínu, APTT. Širšia biologická variabilita je u substrátov (glukóza, urea, kreatinín, z koagulačných faktorov faktory V, VII, VIII), najvyššia u leukocytov, trombocytov. Veľmi veľká je u enzýmov, železa, bilirubínu, CRP, a pod. V nasledujúcej tabuľke je uvedených niekoľko parametrov, kde je analytická nepresnosť (variabilita) nášho laboratória, intraindividuálna biologická variabilita (určená celosvetovo na veľkých súboroch ľudí) a kritická diferencia vypočítaná z týchto dvoch údajov.

Nájdi na stránke
Vyhľadávanie
Online výsledky

Medy.sk na Facebooku Napíšte nám Lekársky blog Lekársky blog